Maika-31 nga anibersaryo ti 1990 killer quake, nalagip ita nga aldaw; bloodletting activity tunggal aldaw ti Martes iti entero a bulan ti Hulyo, paset ti pananglagip iti killer quake

BAGUIO CITY – Isagsagot ti lokal a gobyerno ti Baguio daytoy nga aldaw kas pananglagip kadagiti ginasgasut a pimmusay iti July 16, 1990 killer earthquake nga addaan ti napinget a kararag nga awanen ti kapada a kalamidad a mapasamak iti siudad, iti pagilian ken iti sangalubongan. Kagiddan daytoy ti maika-31 a tawen nga anibersaryo ti… Continue reading Maika-31 nga anibersaryo ti 1990 killer quake, nalagip ita nga aldaw; bloodletting activity tunggal aldaw ti Martes iti entero a bulan ti Hulyo, paset ti pananglagip iti killer quake