Baguio City, maibilbilang latta kas maysa kadagiti kapartakan ti panangiwarasna iti COVID vaccine

BAGUIO CITY – Maibilbilang paylaeng ti syudad ti Baguio kas maysa kadagiti kapartakan iti panangiwaras ti bakuna kontra COVID-19 iti intero a rehiyon Cordillera. Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, naiwaras amin a bakuna kalpasan a naaramat iti 93 a pursyento ti bilang dagiti nailatang para iti syudad Nupay kasta, kinunana a nababa paylang ti bilang… Continue reading Baguio City, maibilbilang latta kas maysa kadagiti kapartakan ti panangiwarasna iti COVID vaccine