Panakaiparikep dagiti training centers ti PNP ditoy Baguio City, ibalballaag ni Mayor Magalong

BAGUIO CITY – Imballaag ti mayor ti Baguio ti panangiparikepna kadagiti training centers ti Philippine National Police a masarakan ditoy siudad kasaruno ti panakailista ti maikadua nga outbreak ti COVID-19 iti maysa a campus ti Cordillera Administrative Region Training Center (CARTC). Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, saannan nga ipalubos ti panakaisayangkat ti aniaman a panagsanay… Continue reading Panakaiparikep dagiti training centers ti PNP ditoy Baguio City, ibalballaag ni Mayor Magalong