City Permits and Liscensing Division, nagpalawag iti saanda a panagipaay iti permit tapno agoperate ti maysa a carwash station ditoy siudad

BAGUIO CITY – Nagpalawag ti City Permits and Liscensing Division seknan iti saanda a panangipaay ti permit kadagiti agtagikua iti carwash a naibangon iti sirok ti rangtay sadiay Teachers Camp. Sigun kenni City Permit and Liscensing Officer Allan Abayao, saan a nangisumitir dagiti nasao nga establishemento iti requirements kas ti zoning clearance ken City Environment… Continue reading City Permits and Liscensing Division, nagpalawag iti saanda a panagipaay iti permit tapno agoperate ti maysa a carwash station ditoy siudad