Maipatpatungpal nga School Pantry ti Sangguniang Kabataan (SK)- Baguio, temporaryo a naitantan

BAGUIO CITY – Temporaryo a maitantan ti immunan a naituding a panakaipatungpal ti School Pantry a programa ti Sangguniang Kabataan (SK) ti Baguio kadagiti nagduduma a pagadalan ditoy siudad. Sigun kenni SK Federation Baguio president ken Councilor Levy Lloyd Orcales, daytoy ket gaputa marigatanda a mangipatungpal ita iti nasao a programa gapu iti pangta ti… Continue reading Maipatpatungpal nga School Pantry ti Sangguniang Kabataan (SK)- Baguio, temporaryo a naitantan

School Supplies Pantry, maipatpatungpal ditoy Baguio City

BAGUIO CITY – Manarimaan ti panangipatungpal ti Sangguniang Kabataan Federation (SKF) ti Baguio iti School Supplies Pantry ditoy siudad. Sigun kenni Councilor Levy Lloyd Orcales, presidente ti SKF-Baguio, adda dagiti scheduled activities para iti panakaiwaras dagiti libre a school supplies. Kinunana a narugianen ti programa kadagiti pagadalan sadiay Pinget. Inlawlawagna nga iti baet ti panakaipatungpal… Continue reading School Supplies Pantry, maipatpatungpal ditoy Baguio City

Panagsanay dagiti agtutubo tapno agserbi kas “peer councilors”, ipatungpal ti SK-Baguio

BAGUIO CITY – Mangipatungpal ti panagsanay ti Sangguniang Kabataan Federation (SKF) ti Baguio City kadagiti agtutubo nga agserbi kas “peer councilors”. Sigun kenni Councilor Levy Lloyd Orcales, presidente ti SKF-Baguio, dagiti agtutubo a maipasidong iti panagsanay ti tumulong iti panakaisayangkat ti ‘teen counseling’ kadagiti agtutubo a makapaspasar ti mental health problem, pakairamanan ti depresyon. Nabukel… Continue reading Panagsanay dagiti agtutubo tapno agserbi kas “peer councilors”, ipatungpal ti SK-Baguio