Nawaya a panagbiahe dagiti indibidual a fully vaccinated kontra iti COVID-19, isaksakad ni Mayor Magalong; technical working group a mangbukel iti pagalagadan para iti daytoy, nabukel

BAGUIO CITY – Isaksakad ti mayor ti Baguio ti panakapalukay ti paglintegan iti panagbiahe dagiti indibidual a fully vaccinated wenno naan-anay a nabakunaan kontra iti COVID-19. Inlawlawag ni Mayor Benjamin Magalong a tarigagayna a maipalubos ti nawaya a panagbiahe dagiti nakaawaten ti dua a dose ti bakuna kontra iti COVID-19 tapnu matulongan ti panagrekober ti… Continue reading Nawaya a panagbiahe dagiti indibidual a fully vaccinated kontra iti COVID-19, isaksakad ni Mayor Magalong; technical working group a mangbukel iti pagalagadan para iti daytoy, nabukel

COVID-19 UPDATE | Mass testing kadagiti sektor a narisgo iti COVID-19 sadiay Benguet, panggep nga isayangkat ti PLGU

BAGUIO CITY – Panggep ti provincial government ti Benguet nga isayangkat ti mass testing kadagiti sektor iti probinsia a narisgo iti COVID-19. Sigun kenni Governor Melchor Diclas, naidanun kenkuana ti singasing dagiti Municipal Health Officers a panakaipasidong dagiti high risk sectors iti COVID-19 testing tapnu maamoan no adda pay dagiti positibo wenno nakaptan ti coronavirus.… Continue reading COVID-19 UPDATE | Mass testing kadagiti sektor a narisgo iti COVID-19 sadiay Benguet, panggep nga isayangkat ti PLGU

Naan-anay a panakailukat ti Baguio City kadagiti turista a fully vaccinated, ad-adalen ti LGU

BAGUIO CITY – Ad-adalen ita ti lokal a gobyerno ti Baguio ti naan-anay a panakailukat ti turismo ti siudad kadagiti fully vaccinated nga indibidual. Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, immanamong ni Tourism Sec. Berna Romulo-Puyat iti nasao a plano ken nakasaritana metlaeng ni National Task Force Against COVID-19 chair ken Defense Secretary Delfin Lorenzana mainaig… Continue reading Naan-anay a panakailukat ti Baguio City kadagiti turista a fully vaccinated, ad-adalen ti LGU

Agpapada a pagaladagan iti community quarantine ti Baguio City ken Benguet, maisingsingasing

BAGUIO CITY – Isingsingasing ti mayor ti La Trinidad, Benguet ti panakabukel ti agpapada a pagalagadan iti Benguet ken Baguio City mainaig iti manarimaan a community quarantine. Kasaruno daytoy ti panakababalaw dagiti opisyal ken iti panakatikaw dagiti umili sadiay gapu iti agbaliw-baliw a quarantine classification ti Benguet. Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, dinakamat ni… Continue reading Agpapada a pagaladagan iti community quarantine ti Baguio City ken Benguet, maisingsingasing

Mga resorts at function hall muli ng binuksan sa publiko sa Calabanga CamSur

NAGA CITY- Muli nang binuksan ang mga resorts at mga function halls sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Mayor Ed Severo, sinabi nito na bukas na at nagbibigay ng 50% capacity ang mga nasabing tourist sites. Bagamat dapat pa rin umanong mahigpit na sundin ang ipinapatupad na minimum… Continue reading Mga resorts at function hall muli ng binuksan sa publiko sa Calabanga CamSur

Nagduduma a pagaladagan iti panakaipasidong ti Benguet iti GCQ, naipaulog

BAGUIO CITY – Impaulog ti gobernador ti Benguet ti advisory daytoy kasaruno ti panakaipasidong manen ti probinsia iti General Community Quarantine (GCQ) agingga inton tapos. Nailanad iti advisory ni Governor Dr. Melchor Diclas a maipalubos ti iruruar iti pagtaenganda dagiti 15-anyos nga agpababa ken 65-anyos nga agpangato para iti napateg a transaksion. Nasken met a… Continue reading Nagduduma a pagaladagan iti panakaipasidong ti Benguet iti GCQ, naipaulog

Panagbaba dagiti kaso ti COVID-19 sadiay Atok, Benguet kagiddan ti GCQ status ti probinsia, matartarigagayan

BAGUIO CITY – Mangnamnama ti mayor ti Atok, Benguet nga iti panakaipasidong ti probinsia iti General Community Quarantine (GCQ) agingga inton tapos ket ad-adda a bumuntog wenno maksayan dagiti mailislista a kaso sadiay ti COVID-19. Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Mayor Raymundo Sarac nga iti agdama ket agtultuloy a manaynayonan ti kasoda… Continue reading Panagbaba dagiti kaso ti COVID-19 sadiay Atok, Benguet kagiddan ti GCQ status ti probinsia, matartarigagayan

Kaaduan kadagiti Muslim ditoy Baguio City, naapektaran met iti epekto ti pandemya iti sektor ti panagnegosyo – NCMF-North Luzon RD Macarimpas

BAGUIO CITY – Saan a nailaksid dagiti negosyante a Muslim iti nagbalin nga epekto ti agdama a pandemya gapu iti COVID-19 iti sektor ti panagnegosyo iti siudad ti Baguio. Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, dinakamat ni Atty. Raihanah Sarah Macarimpas, Regional Director ti National Commission on Muslim Filipinos-Northern Luzon a nasurok 80 percent kadagiti… Continue reading Kaaduan kadagiti Muslim ditoy Baguio City, naapektaran met iti epekto ti pandemya iti sektor ti panagnegosyo – NCMF-North Luzon RD Macarimpas

Panagngato ti kaso ti COVID-19 ditoy Baguio City bayat ti summer season, pagam-amkan ti CHSO

BAGUIO CITY – Posible a ngumato ti kaso ti COVID-19 ditoy syudad ti Baguio kabayatan ti summer season wenno kalgaw. Inwaragawag daytoy ni City Health Officer Dr. Rowena Galpo kagiddan ti panangilawlawagna a sakbay a mapasamak ti nasao nga insidente ket posible a mapasaran nga umuna ti panagbaba ti bilang dagiti kaso ti nasao a… Continue reading Panagngato ti kaso ti COVID-19 ditoy Baguio City bayat ti summer season, pagam-amkan ti CHSO

Bilang dagiti contract tracers ditoy Baguio City; umdas paylaeng sigun iti City Health Services Office

BAGUIO CITY – Umdas paylaeng ti bilang dagiti contact tracers ditoy siudad ti Baguio. Sigun kenni City Health Services Officer Dr. Rowena Galpo, daytoy ket gapu iti tulong ti Department of the Interior and Local Government, Department of Labor and Employment, dagiti Barangay Health Emergency Response Teams ken ti pulisya. Kinunana nga iti agdama ket… Continue reading Bilang dagiti contract tracers ditoy Baguio City; umdas paylaeng sigun iti City Health Services Office