9 a baro a kaso ti UK variant ti COVID-19, nailista sadiay Kalinga

BAGUIO CITY – Naduktalan ti siyam a baro a kaso ti UK variant ti COVID-19 sadiay Kalinga. Nailista dagiti nasao a kaso sadiay Rizal, Pasil, Tanudan, Lubuagan ken Tabuk City. Nupay kasta, kinuna met ti Kalinga Provincial Health Office a dagiti nasao a kaso ket naimbaganen manipod iti nasao a sakit. Nabilin met ti panangwanawan… Continue reading 9 a baro a kaso ti UK variant ti COVID-19, nailista sadiay Kalinga

Probinsiya ti Kalinga, nakailista iti kanayunan a baro a kaso ti UK variant

BAGUIO CITY – Nannayonan ti kaso ti UK variant sadiay Kalinga kasaruno ti panagpositibo dagiti uppat nga umili sadiay idi laeng kalman. Inwaragawag daytoy ti Department of Health-Cordillera Regional Epidemiology and Surveillance Unit (CHD CAR RESU) rason ti panakaalarma ti Municipal Health Office ken City Health Office ti Kalinga. Manipud iti uppat a bilang, tallo… Continue reading Probinsiya ti Kalinga, nakailista iti kanayunan a baro a kaso ti UK variant