Pannakaisayangkat ti mobile vaccination iti rehiyon, dinayaw ti DOH-Cordillera

BAGUIO CITY – Dinayaw ti Department of Health – Cordillera dagiti maisaysayangkat a mobile vaccination (MoVacc) kadagiti nagduduma a lugar iti rehiyon kagiddan ti vaccination roll-out a maisaysayangkat iti agdama. Impeksa ni DOH-Cordillera Assistant Regional Director Dr. Amelita Pangilinan ti panangdayawna kadagiti Municipal Health Officers a mangisaysayangkat ti mobile vaccination kadagiti nasusulinek a lugar tapnu… Continue reading Pannakaisayangkat ti mobile vaccination iti rehiyon, dinayaw ti DOH-Cordillera

Waragawag ni Mayor Magalong a posible a panagngato ti kaso ti COVID-19 iti Baguio City, tinubngar ti DOH-Cordillera

BAGUIO CITY – Tinubngar ti Department of Health (DOH) – Cordillera ti inwaragawag ni Mayor Benjamin Magalong a posible a ngumato ti kaso ti COVID-19 iti siudad ti Baguio kadagiti sumarsaruno a lawas gapu iti pangta ti Delta variant. Impetteng ni DOH-Cordillera Assistant Regional Director Dr. Amelita Pangilinan a nalidem a mapasamak daytoy gaputa awan… Continue reading Waragawag ni Mayor Magalong a posible a panagngato ti kaso ti COVID-19 iti Baguio City, tinubngar ti DOH-Cordillera