Selebrasyon ti Eidl Adha, saan a kas iti dati gapo iti maipatpatungpal nga MECQ ditoy ciudad ti Laoag

LAOAG CITY – Inlawlawag ni Mr. Ismael Ali, ti presidente ti Ilocos Norte United Muslim Association (INUMA) a kageddan ti panangselebrar da ti Eidl Adha ket ti panagsurot da iti health protocols gapo iti covid-19 pandemic. Segun kenni Ali, tapno maiyuswat da latta ti panagkararag da iti Eidl Adha ket isuda laengen nga opisyal ti… Continue reading Selebrasyon ti Eidl Adha, saan a kas iti dati gapo iti maipatpatungpal nga MECQ ditoy ciudad ti Laoag

8 kambing, pagsasaluhan ng muslim community sa Tuguegarao City sa pagdiriwang ng Eid al-Adha

Walong kambing ang nakatakdang katayin ng muslim community sa Lungsod ng Tuguegarao bilang bahagi ng tradisyon sa pagdiriwang ng Eid al-Adha. Sa panayam ng Bombo Radyo, sinabi Zinodin Bong Esmael, Vice President ng Muslim Community sa lungsod na sisimulang katayin at iluto ang mga kambing pagkatapos ng espesyal na panalangin sa moske. Pagsasaluhan naman ito… Continue reading 8 kambing, pagsasaluhan ng muslim community sa Tuguegarao City sa pagdiriwang ng Eid al-Adha