Panagplano ti Baguio LGU para kadagiti aktibidad a maisayangat iti siudad iti BER Months, narugianen

BAGUIO CITY – Rugrugianen ti City Tourism Office ken dadduma a maseknan nga opisina iti lokal a gobyerno ti Baguio ti panagplano para kadagiti aktibidad a maisayangat iti siudad iti BER Months. Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni City Supervising Tourism Operations Officer, Engr. Alec Mapalo a karaman kadagiti kangrunaan a tutukan dagitoy… Continue reading Panagplano ti Baguio LGU para kadagiti aktibidad a maisayangat iti siudad iti BER Months, narugianen

Nagduduma nga aktibidad para iti selebrasyon ti 2021 Baguio Day, nakasaganan; “Moving Forward As One”, tema ti selebrasyon

BAGUIO CITY – Nakasaganan dagiti aktibidad a maisayangkat inton Miyerkoles, September 1 kagiddan ti panakarambak ti Baguio Day nga addaan ti tema a “Moving Forward As One”. Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni City Tourism Officer Engr. Alec Mapalo a dagitoy dagiti aktibidad a mabalin a maaramid tapnu agbalin nga exciting wenno makapagagar… Continue reading Nagduduma nga aktibidad para iti selebrasyon ti 2021 Baguio Day, nakasaganan; “Moving Forward As One”, tema ti selebrasyon

Panakasukimat dagiti dokumento dagiti turista a kayatda ti sumrek iti Baguio City para iti leisure travel, nainget a masuksukimat; 130 a turista, napalubusan a makastrek iti siudad idi napalabas a lawas

BAGUIO CITY – Bassit laeng dagiti turista a nagturong ditoy Baguio kalpasan ti dua a lawas a panakaiparit ti leisure travel paturong ditoy siudad. Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, imbinglay ni City Tourism Officer Engr. Alec Mapalo a manipud Agosto 16 agingga Agosto 22 ket 130 a turista ti napalubusan a makastrek iti siudad.… Continue reading Panakasukimat dagiti dokumento dagiti turista a kayatda ti sumrek iti Baguio City para iti leisure travel, nainget a masuksukimat; 130 a turista, napalubusan a makastrek iti siudad idi napalabas a lawas