Panakaisubli ti face-to-face training kadagiti uniformed personel ditoy Baguio City, nalidem pay a maipalubos

BAGUIO CITY – Nalidem pay a maipalubos iti panakaisubli ti face-to-face training kadagiti uniformed personel ditoy Baguio City. Impaganetget manen ni Mayor Benjamin Magalong a saan pay a mabalin a maisubli ti nasao a kita ti panagsanay kas panagridam kontra COVID-19. Kinunana a babaen iti daytoy ket maliklikan ti panakapasamak ti clustering ti kaso ti… Continue reading Panakaisubli ti face-to-face training kadagiti uniformed personel ditoy Baguio City, nalidem pay a maipalubos