Kampanya ti Land Transportation Office – Cordillera kontra iti colorum a lugan, agtultuloy a mattutukan

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti panangimplementar ti Land Transportation Office (LTO) – Cordillera iti kampanya kontra kadagiti colorum a lugan. Sigun kenni LTO-Cordillera Regional Director Francis Ray Almora, dumanonen iti 15 a colorum a lugan ti natilliwda manipud idi Enero agingga Hunyo ti agdama a tawen. Kinuna a modus dagiti colorum a lugan ti agpa-arkila… Continue reading Kampanya ti Land Transportation Office – Cordillera kontra iti colorum a lugan, agtultuloy a mattutukan