Panagsagana ti umili ti Benguet kagiddan ti panagtutudo, ipalpalagip ti gobernador

BAGUIO CITY – Palpalagipan manen ti ama ti Benguet dagiti umili kasaruno ti panakaideklara ti rainy season wenno panagtutudo iti pagilian. Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Governor Melchor Diclas a nasken a kanayon nga agannad ken ag-alerto dagiti umili nga agnanaed kadagiti disso a narisgo iti panagreggaay ti daga ken panaglayos. Kinunana… Continue reading Panagsagana ti umili ti Benguet kagiddan ti panagtutudo, ipalpalagip ti gobernador

Panagbaba iti kaso ti COVID19 ti Benguet, agtultuloy a maob-obserbaran

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti panagbaba ti kaso ti COVID-19 iti probinsia ti Benguet. Impannakkel daytoy ni Governor Melchor Diclas iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio kagiddan ti panangkunana a dumanon laengen iti 15 ti aktibo a kaso ti nasao a sakit iti masakupan ti probinsia. Kinunana a nawaya itan dagiti ospital ken dagiti isolation… Continue reading Panagbaba iti kaso ti COVID19 ti Benguet, agtultuloy a maob-obserbaran

Panangpaay ti National IATF iti kiddaw ti Benguet PLGU a saanen a panakaipasidong ti probinsia iti MECQ, nailawlawag

BAGUIO CITY – Inlawlawag ti gobernador ti Benguet no apay a saan a pinatgan ti National Inter-Agency Task Force (IATF) ti kiddaw wenno apelada a saanen a maipasidong ti probinsya iti Modified Enhanced Community Quarantine (MECQ). Sigun kenni Governor Melchor Diclas, nagsuratda iti National IATF itay laeng nabiit tapnu saan kuman a maipasidong pay ti… Continue reading Panangpaay ti National IATF iti kiddaw ti Benguet PLGU a saanen a panakaipasidong ti probinsia iti MECQ, nailawlawag

Nagduduma a pagaladagan iti panakaipasidong ti Benguet iti GCQ, naipaulog

BAGUIO CITY – Impaulog ti gobernador ti Benguet ti advisory daytoy kasaruno ti panakaipasidong manen ti probinsia iti General Community Quarantine (GCQ) agingga inton tapos. Nailanad iti advisory ni Governor Dr. Melchor Diclas a maipalubos ti iruruar iti pagtaenganda dagiti 15-anyos nga agpababa ken 65-anyos nga agpangato para iti napateg a transaksion. Nasken met a… Continue reading Nagduduma a pagaladagan iti panakaipasidong ti Benguet iti GCQ, naipaulog

Sumagmamano a pagalagadan iti MECQ status ti Benguet; inruar ti Provincial IATF

BAGUIO CITY – Inlawlawag ti ama ti probinsia ti Benguet ti rason ti panakaipaisidong ti probinsia iti Modified Enhanced Community Quarantine (MECQ) agingga inton Mayo 23. Sigun kenni Governor Melchor Diclas, agtultuloy ti panakailista ti probinsia iti nangato a kaso ti COVID-19 ken ado a pasiente ti pumuspusay nga uray dagiti awanan iti an-anayen iti… Continue reading Sumagmamano a pagalagadan iti MECQ status ti Benguet; inruar ti Provincial IATF

Benguet PLGU, agala ti kanayonan a nursing attendants para iti BeGH

BAGUIO CITY – Panggep ti provincial government ti Benguet nga agala ti kanayonan a nursing attendants para iti Benguet General Hospital (BeGH). Sigun kenni Governor Melchor Diclas, agalada ti kanayonan a 10 nga agpaay a nursing attendants iti BeGH kasaruno ti agtultuloy a panakailista ti kaso ti COVID-19 sadiay kadagiti napalpalabas a bulan. Kinunana nga… Continue reading Benguet PLGU, agala ti kanayonan a nursing attendants para iti BeGH

Saan a panakaipalubos ti operasion ti e-bingo iti probinsia ti Benguet; impanamnama ni Gov. Diclas

BAGUIO CITY – Nalidem a mailukat ti operasyon ti electronic bingo wenno e-bingo iti masakupan ti probinsiya ti Benguet. Impasigurado daytoy ni Governor Melchor Diclas kagiddan ti panangkunana nga awan ti panggepna a mangaprobar iti panakailukat ti aniaman a kita ti iligal a sugal, pakairamanan ti e-bingo sadiay. Kinunana a daytoy ket gaputa patienna a… Continue reading Saan a panakaipalubos ti operasion ti e-bingo iti probinsia ti Benguet; impanamnama ni Gov. Diclas