Saanpay a panagturong sadiay Mt. Province dagiti nagtaud iti high risk areas, maiyap-apela

BAGUIO CITY – Umap-apela ti mayor ti Sagada, Mountain Province kadagiti indibidual nga adda ita kadagiti high risk areas nga agtartarigagay nga agawid iti munisipyo tapnu saanda pay a patuloyen ti planoda. Sigun kenni Mayor James Pooten Jr., kangrunaan ditoy dagiti adda ita sadiay National Capital Region a kayatda ti agawid sadiay Sagada. Kinunana a… Continue reading Saanpay a panagturong sadiay Mt. Province dagiti nagtaud iti high risk areas, maiyap-apela