Panakapapanaw dagiti informal settlers sadiay Kennon Road, naibilin

BAGUIO CITY – Panggep ti lokal a gobyerno ti siudad ti Baguio a maikkat dagiti informal settlers sadiay Kennon Road tapno maisubli ti napintas a buya daytoy. Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, saanen a makitkita ti zigzag a kalsada gaputa adun dagiti naipasdek nga iligal nga istruktura. Gapu iti daytoy, imbilinna kadagiti maseknan nga opisina… Continue reading Panakapapanaw dagiti informal settlers sadiay Kennon Road, naibilin