Window hour ti panangibaba ti La Trinidad-Bokawkan PUJs kadagiti pasaheroda iti sangwanan ti City Hall, nangrugin

BAGUIO CITY -Mabalinen nga agibaba iti pasahero iti sangwanan ti Insular Life Building iti sangwanan ti Baguio City Hall ken iti asideg ti Bureau of Fire Protection-Baguio dagiti parapasahero a jeep nga addaan ruta a La Trinidad-Bokawkan. Nakedngan daytoy iti kaudian a taripnong ti Baguio Traffic Management Working Group. Nangrugi ti nasao a window hour… Continue reading Window hour ti panangibaba ti La Trinidad-Bokawkan PUJs kadagiti pasaheroda iti sangwanan ti City Hall, nangrugin