Innaldaw a panagbaba ti kaso ti COVID-19 sadiay La Trinidad, Benguet, agtultuloy; panagquarantine dagiti OFWs, napalukayan

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti innaldaw a panagbaba ti kaso ti COVID-19 sadiay La Trinidad, Benguet. Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Mayor Romeo Salda a resulta daytoy ti panagbakunada kontra iti nasao a sakit, ti panakaipasidong iti swab test dagiti stakeholders ken dagiti nakapulpulapol dagiti nagpositibo iti COVID-19 sadiay. Dinakamatna met nga… Continue reading Innaldaw a panagbaba ti kaso ti COVID-19 sadiay La Trinidad, Benguet, agtultuloy; panagquarantine dagiti OFWs, napalukayan

Panakatiliw ken panakaipaay ti citation ticket kadagiti taxi a nagturong sadiay La Trinidad, Benguet, nailawlawag; saanen a panagbayad dagiti natiketan, imbilin ni Mayor Salda

BAGUIO CITY – Linawlawagan ti mayor ti La Trinidad, Benguet ti panakatiliw ken panakaipaay ti citation ticket kadagiti taxi a nagtaud iti Baguio City ken nagturong iti masakupan ti nasao a munisipyo. Kinuna ni Mayor Romeo Salda nga adu dagiti taxi drivers a nagturong ken nagreklamo iti opisinana gaputa tiniketan ti Traffic Manangement Unit (TMU)… Continue reading Panakatiliw ken panakaipaay ti citation ticket kadagiti taxi a nagturong sadiay La Trinidad, Benguet, nailawlawag; saanen a panagbayad dagiti natiketan, imbilin ni Mayor Salda

Mass testing kadagiti High Risk Sectors ti La Trinidad, Benguet; mangrugi ita nga aldaw

BAGUIO CITY – Mangisayangkat ti lokal a gobierno ti La Trinidad, Benguet iti mass testing kadagiti sektor a narisgo iti COVID-19 mangrugi ita nga aldaw agingga inton huwebes (hunyo 10). Karaman ditoy dagiti agtrabtrabaho sadiay La Trinidad Trading Post, public market ken dadduma pay a business establishment iti nasao a municipyo. Sigun kenni Mayor Romeo… Continue reading Mass testing kadagiti High Risk Sectors ti La Trinidad, Benguet; mangrugi ita nga aldaw

Kiddaw a panagbiahe ti kanayonan a 50 taxi units sadiay La Trinidad, Benguet, inaprobaran ti municipal gov’t

BAGUIO CITY – Inaprobaran ti Sangguniang Bayan (SB) ti La Trinidad, Benguet ti kiddaw ti maysa a transport group a panakaipalubos ti panangibiaheda ti kanayunan a 50 nga yunit ti taxi iti nasao a munisipyo. Sigun kenni Mayor Romeo Salda, adda ti maysa a transport cooperative a nagsurat kadakuada seknan iti 50 nga yunit ti… Continue reading Kiddaw a panagbiahe ti kanayonan a 50 taxi units sadiay La Trinidad, Benguet, inaprobaran ti municipal gov’t

Agpapada a pagaladagan iti community quarantine ti Baguio City ken Benguet, maisingsingasing

BAGUIO CITY – Isingsingasing ti mayor ti La Trinidad, Benguet ti panakabukel ti agpapada a pagalagadan iti Benguet ken Baguio City mainaig iti manarimaan a community quarantine. Kasaruno daytoy ti panakababalaw dagiti opisyal ken iti panakatikaw dagiti umili sadiay gapu iti agbaliw-baliw a quarantine classification ti Benguet. Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, dinakamat ni… Continue reading Agpapada a pagaladagan iti community quarantine ti Baguio City ken Benguet, maisingsingasing

Reklamo iti suplay ti danum sadiay La Trinidad, Benguet, sinungbayan ni Mayor Salda

BAGUIO CITY – Kidkidawen ti ama ti La Trinidad, Benguet ti panakaawat dagiti umili seknan iti panagkurang ti suplay ti danum iti masakupanna a munisipyo. Kasaruno daytoy ti panagreklamo dagiti umili sadiay nga awan ti mapasangpetda a danum ken no adda man ket bassit laeng ti maur-urnong dagitoy. Sigun kenni Mayor Romeo Salda, normal a… Continue reading Reklamo iti suplay ti danum sadiay La Trinidad, Benguet, sinungbayan ni Mayor Salda

Kinakurang ti COVID-19 vaccines, pagparparikutan ti La Trinidad LGU; ad-adu a suplay manipud iti national government, maiyap-apela

BAGUIO CITY – Mangnamnama ti lokal a gobyerno ti La Trinidad, Benguet a manayunan pay dagiti bakuna kontra iti COVID-19 a maawatda manipud iti nasyonal a gobyerno kalpasan a nagkurang ti kaudian a suplay ti nasao a bakuna a naipaay kadakuada. Sigun kenni Mayor Romeo Salda, nagkurang ti naawatda a 1,000 doses ti AstraZeneca vaccine… Continue reading Kinakurang ti COVID-19 vaccines, pagparparikutan ti La Trinidad LGU; ad-adu a suplay manipud iti national government, maiyap-apela

15-anyos nga estudyante, pimmusay kalpasan a nalmes sadiay Binanga Falls, La Trinidad, Benguet

BAGUIO CITY – Malamlamayan ti maysa a barito kalpasan a nalmes iti Binanga Falls sadiay Sabdang, Shilan, La Trinidad, Benguet idi kanikadua. Nabigbig daytoy a ni Marco Oracion, 15-anyos, estudyante ken residente ti La Trinidad, Benguet. Maibasar iti report, nakaawat ti tawag ti kapitan ti Barangay Shilan seknan iti nasao nga insidente ken dagusna met… Continue reading 15-anyos nga estudyante, pimmusay kalpasan a nalmes sadiay Binanga Falls, La Trinidad, Benguet

Panagbakuna dagiti senior citizens iti La Trinidad, Benguet; marugianen

BAGUIO CITY – Impeksa dagiti senior citizens sadiay La Trinidad, Benguet ti nalaos a panagyamanda iti naipaay kadakuada a gundaway a maipangruna a mabakunaan ti aztrazeneca vaccine kaggidan iti panagrugi ti panakabakuna dagitoy. Sigun kadakuada, nabayag nga inur-urayda a mabakunaan dagitoy para iti first dose ti bakuna kontra iti COVID-19. Nagyamanda met iti lokal a… Continue reading Panagbakuna dagiti senior citizens iti La Trinidad, Benguet; marugianen

Paglintegan iti panagala dagiti buyers ti nateng iti akreditasyon, maiyap-apela iti La Trinidad LGU

BAGUIO CITY – Iyap-apela manen dagiti stakeholders ti vegetable industry ti panangimplementar ti lokal a gobyerno ti La Trinidad, Benguet iti paglintegan para iti panagala iti akreditasyon dagiti buyers ti nateng a gumatgatang kadagiti trading centers iti nasao a munisipyo. Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni Agot Balanoy, panakabagi ti liga dagiti asosasyon iti… Continue reading Paglintegan iti panagala dagiti buyers ti nateng iti akreditasyon, maiyap-apela iti La Trinidad LGU