IN-C2073, napan naki-picnic sakbay a naamoan ti resulta ti swab test na – Kapitan

LAOAG CITY – Inbaga ni Brgy. Chairman Amar Laeño iti Brgy. 18 ditoy ciudad ti Laoag a nakigtot da idi naipakaammo kadakuada a ti maysa a kabarangayan da ket nagpositibo ti covid-19. Segun ken ni Laeño a saan a naikoordinar kadakuada a ti kabarangayan da a ni IN-C2073 ket dimmalan ti swab test. Inlawlawag na… Continue reading IN-C2073, napan naki-picnic sakbay a naamoan ti resulta ti swab test na – Kapitan