Nainget nga implementasion ti market schedule sadiay La Trinidad, Benguet, naibilin

BAGUIO CITY – Binilin ti lokal a gobyerno ti La Trinidad, Benguet dagiti maseknan nga establishimento a mangawat laeng kadagiti marketgoers a mangiparang kadagiti Market Pass iti naka-schedule a market day dagitoy. Maibasar iti pakaammo, nainget a mawanawanan dagiti aglabsing iti impaulog a pammilin ti lokal a gobierno kagiddan ti panakaipaisidong ti rehion iti general… Continue reading Nainget nga implementasion ti market schedule sadiay La Trinidad, Benguet, naibilin