Dress Code, nasken a masurot iti panagturong dagiti bisita sadiay Atok, Benguet

BAGUIO CITY – Nangipaulog iti dress code ordinance ti Atok, Benguet a nasken a suroten dagiti sumangbay a turista apaman a mailukkat ti turismo sadiay. Simbolo daytoy ti panangrespeto kadagiti local culture ken panangpreventar iti ” ‘whistle and catcalls’ manipud kadagiti indibidual a mabalin a mangipasimudaag iti panag-insulto ken panagtagibassit. Sigun kenni Mayor Raymundo Sarac,… Continue reading Dress Code, nasken a masurot iti panagturong dagiti bisita sadiay Atok, Benguet

Tourism Plan ti Atok,Benguet , maad-adal

BAGUIO CITY – Ad-adalen ita ti lokal a gobyerno ti Atok, Benguet dagiti municipal tourism plan ken municipal tourism ordinances nga ipatungpalda iti kanito a mailukkat ti turismo sadiay. Sigun kenni Mayor Raymundo Sarac, nasken a pagsagaanda ti umadanen a panakailukkat ti turismo iti masakupanna a municipyo kadagiti local tourist partikular dagiti umili ti Benguet.… Continue reading Tourism Plan ti Atok,Benguet , maad-adal

Panagbaba dagiti kaso ti COVID-19 sadiay Atok, Benguet kagiddan ti GCQ status ti probinsia, matartarigagayan

BAGUIO CITY – Mangnamnama ti mayor ti Atok, Benguet nga iti panakaipasidong ti probinsia iti General Community Quarantine (GCQ) agingga inton tapos ket ad-adda a bumuntog wenno maksayan dagiti mailislista a kaso sadiay ti COVID-19. Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Mayor Raymundo Sarac nga iti agdama ket agtultuloy a manaynayonan ti kasoda… Continue reading Panagbaba dagiti kaso ti COVID-19 sadiay Atok, Benguet kagiddan ti GCQ status ti probinsia, matartarigagayan