Presensia ti baro a variant ti COVID-19 sadiay Buguias, mabambantayan

BAGUIO CITY – Mamati ti ama ti Buguias, Benguet nga addan ti agraraira sadiay a baro a variant ti COVID-19. Sigun kenni mayor ruben tinda-an, atapenna a nakastrekken ti UK variant iti municipyo dagitoy kasaruno ti panakailistada iti napartak a panagwaras ti COVID-19. Nupay kasta, linawlawaganna nga ur-urayenda paylaeng ti resulta ti impatulodda nga specimen… Continue reading Presensia ti baro a variant ti COVID-19 sadiay Buguias, mabambantayan

Dua a mayor ti Cordillera a nagpositibo iti COVID19, adda iti natalged a kondision

BAGUIO CITY – Nagpositibo iti COVID-19 ti dua a mayor iti Cordillera Region. Maibasar iti waragawag ni Buguias, Benguet Mayor Ruben Tinda-an iti social media, positibo ti reswulta ti swab test daytoy idi kanikadua. nupay kasta, impasiguradona met a nasayaat ti kasasaadna ken awan ti marikriknana a nakaro a sintomas. Innayonna a maipasidong daytoy iti… Continue reading Dua a mayor ti Cordillera a nagpositibo iti COVID19, adda iti natalged a kondision