Semi-annual seminar para kadagiti amin meat vendors ken meat handlers ditoy Baguio City, maisaksakad

BAGUIO CITY – Manamnama a maipasidong dagiti amin a meat vendors ken meat handlers iti siudad ti Baguio iti mamindua a seminar iti tinawen tapnu maipaayanda iti umdas a panaka-ammo kadagiti linteg mainaig iti negosyoda. Kasaruno daytoy ti panangaprobar ti lokal a konseho ti Baguio iti ordinansa para iti panakaisayangkat ti semi-annual seminar para kadagiti… Continue reading Semi-annual seminar para kadagiti amin meat vendors ken meat handlers ditoy Baguio City, maisaksakad