Banuar nga Igorot a marino a pimmusay iti nagan ti serbisyo bayat ti Marawi Seige idi 2017, naipaayan ti Medal of Valor

BAGUIO CITY – Naipaay ti Medal of Valor wenno Medalya ng Kagitingan iti maysa nga Igorot a marino a pimmusay bayat ti panagserbina iti pagilian kabayatan ti Marawi Siege idi 2017. Daytoy ket ni Private First Class (PFC) Gener Tinangag manipud Lunas, Barlig, Mountain Province. Iti pammilin ni Presidente Rodrigo Duterte, naipaay kenni Tinangag ti… Continue reading Banuar nga Igorot a marino a pimmusay iti nagan ti serbisyo bayat ti Marawi Seige idi 2017, naipaayan ti Medal of Valor