Panakailaylayon ti application for consolidation dagiti transport groups ditoy Baguio City; nakiddaw iti LTFRB

BAGUIO CITY – Kidkiddawen ti lokal a gobyerno ti Baguio ti panangilaylayon ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) iti panawen iti panagipila dagiti nagduduma a transport groups ditoy Baguio iti aplikasyonda para iti consolidation wenno panagbalinda a korporasyon wenno kooperatiba. Nailanad iti Resolution No. 285, series of 2021 a kadagiti napalpalabas a konsultasyon… Continue reading Panakailaylayon ti application for consolidation dagiti transport groups ditoy Baguio City; nakiddaw iti LTFRB