Panakatiliw manen dagiti taxi units nga aglabsing iti number coding scheme ti La Trinidad, Benguet, naiballaag

BAGUIO CITY – Imballaag ti mayor ti La Trinidad, Benguet ti panakatiliw dagiti taxi units nga agtaud iti Baguio City ken agturong iti masakupan ti munisipyo nga aglabsing iti number coding scheme sadiay. Sigun kenni kenni Mayor Romeo Salda, gapu daytoy iti panagpaso idi kalman ti synchronized coding scheme a sursuroten ti La Trinidad ken… Continue reading Panakatiliw manen dagiti taxi units nga aglabsing iti number coding scheme ti La Trinidad, Benguet, naiballaag