Panakagobserbar ti “No wearing of slipper, short pant and sando policy” sadiay La Trinidad Trading Post, maipalpalagip manen

BAGUIO CITY – Ipalpalagip manen ti mayor ti La Trinidad, Benguet ti agtultuloy a panakaimplementar ti “No wearing of slipper, short pant and sando policy” para kadagiti porters ken packers iti La Trinidad Vegetable Trading Post. Sigun kenni Mayor Romeo Salda, maipatpatungpal ti nasao a polisiya tapnu maprotektaran ti mismo a bagi wenno salun-at dagiti… Continue reading Panakagobserbar ti “No wearing of slipper, short pant and sando policy” sadiay La Trinidad Trading Post, maipalpalagip manen