Pilot testing iti panakaikabil ti sticker wenno barcode kadagiti face shields sadiay La Trinidad, Benguet; nangrugin

BAGUIO CITY – Nangrugin ita a lawas ti pilot testing nga ipatpatungpal ti Philippine Standard Geographical Code Indentifier sadiay La Trinidad, Benguet kas wagas tapno maliklikan ti panagwaras ti COVID-19. Inlawlawag ni Municipal Local Government Operation Officer Cesar Ating a maikabil ti maysa nga sticker wenno barcode kadagiti face shields nga aramaten dagiti umili tapno… Continue reading Pilot testing iti panakaikabil ti sticker wenno barcode kadagiti face shields sadiay La Trinidad, Benguet; nangrugin