Lima nga indibidual a naglugan ti cargo truck iti ili ti Pinili, natiliw gapo iti panangpeke da ti pirma iti travel order da

LAOAG CITY – Natiliw dagiti lima nga indibidual a naglugan iti cargo truck gapo iti panangpeke da iti pirma iti inpresentar da a dokumento iti border da iti ili ti Pinili. Basar iti impormasyon, ti nasao a cargo truck ket naggapo idiay San Jose, Nueva Ecija. Inbatad ti PNP-Pinili a dagiti lima nga indibidual ket… Continue reading Lima nga indibidual a naglugan ti cargo truck iti ili ti Pinili, natiliw gapo iti panangpeke da ti pirma iti travel order da

Dua ti natay ken tallo ti nasugatan kalpasan a nakimat dagitoy iti ili ti Pinili

LAOAG CITY – Dua ti pimmusay manipud kadagiti lima nga indibidual a nakimat iti Barangay Tartarabang iti ili ti Pinili. Segun kenni Police Senior Master Sergeant Noel Gamit, ti chief investigator iti PNP-Pinili, dagiti pimmusay a biktima ket agtawen ti 17 ken agtawen ti 35. Inlawlawag ni Gamit nga itay bigat ket agraraep dagiti biktima… Continue reading Dua ti natay ken tallo ti nasugatan kalpasan a nakimat dagitoy iti ili ti Pinili

Innem nga indibidual pakairamanan ti brgy. kag., natiliw gapo iti iligal a panagsusugal iti ili ti Pinili

LAOAG CITY – Balligi a natiliw dagiti innem nga indibidual pakairamanan ti maysa a baragay kagawad gapo iti iligal a panagsusugal iti Barangay Lumabaan Bicbica iti ili ti Pinili. Segun iti PNP-Pinili, dagiti natiliw nga agay-ayam iti tong-it ket ti babai a kagawad a residente iti nasao a barangay ken ti agtawen ti 54 a… Continue reading Innem nga indibidual pakairamanan ti brgy. kag., natiliw gapo iti iligal a panagsusugal iti ili ti Pinili

Contingency Plan For Flood para iti ili ti Pinili, nailungalong iti Sang Panlalawigan

LAOAG CITY – Nailungalong iti Sangguniang Panlalawigan ti Contingency Plan For Flood iti ili ti Pinili. Segun ken ni Senior Board Member Dr. Medeldorf Gaoat, napintas daytoy nga addang ti LGU-Pinili tapno makasaganada da naimbag no adda ti sumangbay a didigra wenno kalamidad nangruna ket adda dagiti gundaway nga adda latta ti mapasamak a panagreggaay… Continue reading Contingency Plan For Flood para iti ili ti Pinili, nailungalong iti Sang Panlalawigan

Mannalon iti ili ti Pinili, natiliw gapu iti panagikot na ti paltog ken ado a bala

LAOAG CITY – Natiliw ti maysa a mannalon iti naiyuswat a search warrant operation iti Sitio Lubong, Barangay Sacritan iti ili ti Pinili. Daytoy ti inbaga ni Police Lt. Rey Carl Almazan, ti chief of police iti ili ti Pinili. Binigbig ni Almazan ti subject ti operasyon a ni Jojo Agustin Lacuesta, agtawen ti 45,… Continue reading Mannalon iti ili ti Pinili, natiliw gapu iti panagikot na ti paltog ken ado a bala

Lakay a na-stroke, tinagtagbat ti kaanakan na iti Barangay Salanap iti ili ti Pinili

LAOAG CITY – Nasugatan ti maysa a lakay kalpasan a tinagtagbat ti kaanakan na iti Barangay Salanap iti ili ti Pinili. Segun ken ni Police Senior Master Sergeant (PSMS) Noel Gamit, Chief Investigator ti PNP Pinili, nagsagaba ti biktima, agtawen ti 71, ti sugat iti ulo ken tengnged na. Inbaga ni Gamit a basar iti… Continue reading Lakay a na-stroke, tinagtagbat ti kaanakan na iti Barangay Salanap iti ili ti Pinili

Nasurok 300k ti balor dagiti nadadael iti pannakauram ti maysa a pagtaengan iti ili ti Pinili

LAOAG CITY – Umabot iti nasurok 300 a ribo a pisos ti balor dagiti amin a nadadael iti pannakauram ti maysa a pagtaengan iti Barangay Nagtrigoan iti ili ti Pinili. Segun kenni SFO3 Bernard Agcaoili, Municipal Fire Marshal, BFP-Pinili, ti akin-kukua iti pagtaengan ket ni Mrs. Victoriana Rivera, agtawen ti 92 ken kadua na nga… Continue reading Nasurok 300k ti balor dagiti nadadael iti pannakauram ti maysa a pagtaengan iti ili ti Pinili

Lima nga indibidual a taga Brgy. Tartarabang iti ili ti Pinili, primary contacts dagiti dua nga health care workers iti ciudad ti Batac

LAOAG CITY – Kinumpirmaran ni Brgy. Chairman Edward Antalan ti Brgy. 14, Tartarabang iti ili ti Pinili nga adda ti lima a primary contacts dagiti agasawa a nagpositibo iti COVID-19 iti ciudad ti Batac iti Barangay da nga isuda IN-C1040, lalaki, agtawen ti 35 ken IN-C1044, babai, agtawen ti 35 a residente dagitoy ti Brgy.… Continue reading Lima nga indibidual a taga Brgy. Tartarabang iti ili ti Pinili, primary contacts dagiti dua nga health care workers iti ciudad ti Batac