PMA nagpalawag iti pannakawaswas ti katulagan ti Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines ken ti kooperatiba dagiti laundry services iti Baguio ken Benguet

BAGUIO CITY- Nagpalawag ti Philippine Military Academy (PMA) iti panakawaswas ti katulagan ti Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines (CCAFP) iti maysa a kooperatiba dagiti laundry services iti Baguio ken Benguet kalpasan nga indanun ti nasao a grupo ti nasao a pakaseknan iti lokal a konseho ti Baguio. Dinakamat ti grupo iti suratda nga… Continue reading PMA nagpalawag iti pannakawaswas ti katulagan ti Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines ken ti kooperatiba dagiti laundry services iti Baguio ken Benguet

Magna Cum Laude ken kakaisuna a babae a Cordilleran nga agturpos iti PMA MASALIGAN Class of 2021; simbolo iti women empowerment sigun iti pamilya ni Cadet First Class Valerie Mae Vicente Dicang

BAGUIO CITY- Saan paylaeng a mamati ti pamilya Dicang iti panakairaman iti Top 10 ken Magna Cum Laude pay iti PMA MASALIGAN Class of 2021 ti anak dagitoy a ni Cadet First Class Valerie Mae Vicente Dicang Maawat pay ti 22-anyos a Brigade Academic Officer ti Secretary of Defense Saber Award. Photo | Philippine Military… Continue reading Magna Cum Laude ken kakaisuna a babae a Cordilleran nga agturpos iti PMA MASALIGAN Class of 2021; simbolo iti women empowerment sigun iti pamilya ni Cadet First Class Valerie Mae Vicente Dicang

2 a Cordillerans, nakastrek iti Top 10 ti PMA MASALIGAN Class of 2021; maysa pay a Cordilleran, nabigbig kas Athletic Saber Awardee

BAGUIO CITY – Nakastrek iti top 10 ti Philippine Military Academy Mandirigmang Samahan ng Lakas at Sandigan ng Bayan wenno PMA MASALIGAN Class of 2021 ti dua a kadete manipud iti Cordilleras. Nagun-od ni Cadet First Class Valerie Mae Vicente Dicang manipud Lower Tomay, Bahong, La Trinidad, Benguet ti maikatlo a pwesto ken daytoy ti… Continue reading 2 a Cordillerans, nakastrek iti Top 10 ti PMA MASALIGAN Class of 2021; maysa pay a Cordilleran, nabigbig kas Athletic Saber Awardee

Entrance Exam ti PMA, maiyaw-awis kadagiti kwalipikado nga agtutubo a kayatda ti agbalin a kadete

BAGUIO CITY – Pagsagsaganaen ti Philippine Military Academy (PMA) dagiti agtutubo a kayatda ti agbalin a kadete tapnu isaganan dagitoy dagiti kasapulan a dokumento para iti panagaplikarda iti PMA Entrance Examination. Kinuna ti akademya nga iti baet ti laban iti agdama a pandemya ket ituloyda latta ti misyonda a mang-sukog kadagiti agtutubo a Pilipino nga… Continue reading Entrance Exam ti PMA, maiyaw-awis kadagiti kwalipikado nga agtutubo a kayatda ti agbalin a kadete