Emergency clearing operations kadagiti farm-to-market roads iti Benguet, agtultuloy

BAGUIO CITY -Nakasagana ti probinsia ti Benguet ita a panagtutudo. Daytoy ket kalpasan nga imbilin ni Governor Melchor Diclas kadagiti nagduduma a mayor ti pananglinis dagitoy kadagiti kanal iti masakupanda a lugar tapnu maliklikan ti panagbarado a mabalin a mangitunda ti layos nanagruna kadagiti kadawyan a malaylayos a lugar. Sigun kenkuana, naiwaras dagiti nagduduma a… Continue reading Emergency clearing operations kadagiti farm-to-market roads iti Benguet, agtultuloy