Bilang dagiti enrollees ti elementarya ken sekondarya ditoy Cordillera para iti SY 21-22, dumanon iti nasurok 462,300

BAGUIO CITY – Dumanon ita iti nasurok 462,300 nga estudyante iti elementray ken sekondarya ti nag-enroll para iti blended learning ti School Year 2021-2022 iti rehiyon Cordillera. Sigun kenni DepEd-Cordillera Regional Director Estella Cariño, angatngato daytoy no idilig iti nasurok 435,000 nga enrollees iti napalabas nga School Year 2020-2021. Maipalagip a naiyemplementar ti blended learning… Continue reading Bilang dagiti enrollees ti elementarya ken sekondarya ditoy Cordillera para iti SY 21-22, dumanon iti nasurok 462,300

Panakaipatungpal ti panagrugi ti klase para iti SY 2021-2022 iti Cordillera Region, naannayas

BAGUIO CITY – Naannayas ti panakaipatungpal ti panagrugi ti flexible wenno blended learning iti School Year 2021-2022 iti rehion Cordillera idi kalman. Sigun kenni Department of Education – Cordillera Regional Director Estella Cariño, nakasaganan dagiti mannursuro iti rehiyon a mangipatungpal iti bukodda a modalities wenno wagas ti panagisuro. Kinunana a dimmar-ay ti kaaduan a mannursuro… Continue reading Panakaipatungpal ti panagrugi ti klase para iti SY 2021-2022 iti Cordillera Region, naannayas

SDO-Cagayan,nakahanda na para sa pagsisimula ng enrollment para sa SY 2021-2022

TUGUEGARAO CITY-Tiniyak ng Schools Division Office(SDO)-Cagayan ang kanilang kahandaan para sa pagsisimula ng enrollment ng mga mag-aaral para sa School Year 2021-2022 sa gitna ng nararanasang krisis sa kalusugan na dulot ng covid-19. Ayon kay Chelo Pangan ng SDO-Cagayan, kabilang sa isinusulong ng kanilang tanggapan ay ang mga pamamaraan ng enrollment na hindi makokompromiso ang… Continue reading SDO-Cagayan,nakahanda na para sa pagsisimula ng enrollment para sa SY 2021-2022