Panangrepaso manen ni Mayor Magalong iti demolition orders kadagiti istruktura iti masakupan ti Busol Watershed, makidkiddaw

BAGUIO CITY – Kidkiddawen ti lokal a konseho ti Baguio ti panangrepaso wenno panangadal manen ni Mayor Benjamin Magalong kadagiti saan a naimplementar a demolition orders a naipaulog kadagiti nagipatakder ti balay iti masakupan ti Busol Forest Reservation. Maipalagip a 16 nga istruktura ti naipaulogan ti demolition orders ngem 11 kadagitoy ti saan a naipatungpal… Continue reading Panangrepaso manen ni Mayor Magalong iti demolition orders kadagiti istruktura iti masakupan ti Busol Watershed, makidkiddaw