Panagturong dagiti turista manipod iti NCR nga agturong ditoy siudad kagiddan ti GCQ status nga addaan heightened restrictions, ad-adda a nalidem pay a maipalubos

BAGUIO CITY – Nalidem pay a maipalubos ti panagturong ditoy siudad ti Baguio dagiti turista manipod iti National Capital Region (NCR) nupay naipasidongdan iti General Community Quarantine (GCQ) nga addaan ti heightened restrictions. Inlawlawag ni Mayor Benjamin Magalong a saanda latta a mapalubusan nga agturong kadagiti nagduduma a lugar a naipasidong metlaeng iti GCQ ken… Continue reading Panagturong dagiti turista manipod iti NCR nga agturong ditoy siudad kagiddan ti GCQ status nga addaan heightened restrictions, ad-adda a nalidem pay a maipalubos