Partisipasyon dagiti taga-Benguet iti vaccination program ti gobyerno, makidkiddaw manen

BAGUIO CITY – Kidkidawen manen ti dadaulo ti Benguet General Hospital ti partisipasyon dagiti umili ti Benguet iti maipatpatungpal a vaccination program sadiay. Sigun kenni Benguet Gen Acting Chief Dr. Meliarazon Dulay, ipangpangruna ita ti gobyerno a mairehistro dagiti indibidual uray saan a karaman kadagiti priority group isut gapuna a guyguyugoyenna ti panagpalista dagitoy kadagiti… Continue reading Partisipasyon dagiti taga-Benguet iti vaccination program ti gobyerno, makidkiddaw manen

Baguio City, maibilbilang latta kas maysa kadagiti kapartakan ti panangiwarasna iti COVID vaccine

BAGUIO CITY – Maibilbilang paylaeng ti syudad ti Baguio kas maysa kadagiti kapartakan iti panangiwaras ti bakuna kontra COVID-19 iti intero a rehiyon Cordillera. Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, naiwaras amin a bakuna kalpasan a naaramat iti 93 a pursyento ti bilang dagiti nailatang para iti syudad Nupay kasta, kinunana a nababa paylang ti bilang… Continue reading Baguio City, maibilbilang latta kas maysa kadagiti kapartakan ti panangiwarasna iti COVID vaccine